คนรักป่าและอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุข วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตวนเกษตรศูนย์โป่งแดง

รายการ ผลิตภัณฑ์


  • น้ำผึ้ง
  • ถั่วลายเสือ
  • ไอศครีมมะม่วงขิง
  • ไอศกรีมมะขามป้อม

รายการ ข่าวสาร


  • นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม โครงการ " โป่งแดงเซ็นเตอร์"
  • ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
  • โป่งแดง เซ็นเตอร์
  • ข่าว " โป่งแดงเซ็นเตอร์"

วิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปผลผลิต วนเกษตรศูนย์โป่งแดง

โป่งแดงเซ็นเตอร์ เป็น ศูนย์ที่มีเป้าหมายในการผลิตสินค้าแปรรูป ทางการเกษตร จากผลผลิตที่เกิดจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นของแม่ฮ่องสอน ปลูกพืชเกษตรจากธรรมชาติที่ปลอดภัยจากสารเคมี ทำให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน ก่อตั้งจากโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ภายในหน่วยงานหลัก คือ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน